Strona główna » Jednostki organizacyjne » Dyrektor » Dyrektor ROK

Dyrektor ROK


Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, w trybie określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który jednocześnie wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec Dyrektora.

Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację planu finansowego i majątek instytucji kultury.

Dyrektor nadaje Regulamin Organizacyjny określający organizację wewnętrzną instytucji, ustala strukturę zatrudnienia, program działania i inne wewnętrzne akty normatywne, a także zasady i warunki korzystania z biblioteki, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji. Przedstawia Organizatorowi plany i sprawozdania związane z zakresem działalności instytucji.

 

1. Zabezpieczenie zadań statutowych ROK w zakresie spraw związanych z realizacją:
a) celów i zadań ROK
b) organizacji ROK;

c) mienia ROK;

d) gospodarki finansowo - rzeczowej ROK.

2. Inspirowanie, programowanie i nadzorowanie kierunków działania ROK, w szczególności w zakresie:
a) organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przezsztukę,
b) stwarzania warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, zespołów,
c) organizowania spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych i rozrywkowych,
d) prowadzenia działalności promocyjnej,
e) koordynowania działalności na terenie miasta i gminy w zakresieorganizacji imprez kulturalnych,
f) współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie
lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
g) współpracy z organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami; 
h) podejmowania działań o charakterze gospodarczym i marketingowo-
 usługowym;
j) prowadzenia właściwej polityki kadrowej;
k) rozwoju bazy materialnej i technicznej;  
l) zabezpieczenia odpowiednich warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, higieny pracy i socjalno-bytowych

3. Nadzór, kontrola i ocena pracy działów ROK i pracowników, zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Dyrektor
Autor informacji: Sławomir Zygner
Informację wprowadził: Sławomir Zygner
Opublikowany dnia: 2017-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-13
Zmian: 0