Strona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostki » Rydzyński Ośrodek Kultury

Rydzyński Ośrodek Kultury


Ośrodek zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzeztworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki, w tym zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej.

Do podstawowych zadań ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należy:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów i innych form wspomagania dla pracowników instytucji kultury w zakresie statutowych zadań Ośrodka,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą.

W celu wykonywania zadań wymienionych w ust.2 Ośrodek prowadzi stałe formy działalności oraz organizuje imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy.

Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie obsługi bibliotecznej należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, służących realizacji potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych społeczeństwa,
 • gromadzenie i archiwizowanie materiałów bibliotecznych dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych: na miejscu, wypożyczanie do domu, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • popularyzacja książek i czytelnictwa,
 • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Ośrodek chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne regionu.

Ośrodek może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb środowiska i realizacji zasad polityki kulturalnej.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostki
Autor informacji: Sławomir Zygner
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2017-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-13
Zmian: 0